Søknad

HårF: Museumsnettverksprosjekt for HÅndveRksForskning.

Formål:
«BYGNINGVERN: Museumsnettverk for tradisjonshåndverk» (HårF) lyser med dette ut forskningsmidler til deltakermuseene. Formålet med prosjektet er å vise hvilket kunnskapspotensiale som ligger i håndverket med hensyn til å tolke fortidens bygninger og objekter. Vi skal både vinne ny kunnskap om byggeskikken og utvikle metoder for håndverksforskning på tvers av profesjonene. Dette skal føre til at vi blir bedre på å ivareta bygningsarven, øke håndverkets betydning innen bygningsvernet, og at vi har mer moro på arbeid. Hvert prosjekt skal munne ut i en fagfellevurdert artikkel. Det er kulturrådet som har finansiert forsknings­prosjektet, basert på nettverkets søknad om forskningsmidler. Hvert enkelt prosjekt skal vare i 2 år.

Hvem kan søke:
Alle museer som er medlem i museumsnettverket kan søke. Søknadsfrist er 31.12.2018, kl 1930. Søknaden sendes til haarf@norskfolkemuseum.no. 

Tilskudd og finansiering:
Det gis tilskudd til 8 prosjekter hvor hver får 5 ukesverk som tilsvarer kr 84.375 i lønnsmidler for håndverker. Museets egenandel består i å legge på tilsvarende tid, 5 ukesverk, fra bygningsantikvar/ kulturhistoriker. Det innvilges også kr 17.000 som delfinansiering av materialanalyser (dendro), produksjon- eller innkjøp av spesialverktøy.

Vilkår:
Museet skal tilrettelegges for at håndverker og konservator får tid og rom til å utføre arbeidet. Tiden skal gå med til kildestudier, analyse av bygningen, utprøving av arbeidsteknikker og skriving. For å sikre at vi arbeider på håndverkets premisser skal håndverkeren være førsteforfatter på artiklene. Hvert enkelt prosjekt må være forelagt for- og godkjent av museet før innsendelse. Museet skal etablere egen prosjektkonto. Hele utstyrssummen, og 60% av lønnsmidlene overføres i 2019 og 40% i 2020. Søknaden skal være på maksimalt 6 sider inklusive vedlegg.

Frister, behandling av søknader og rapportering:

  • 15.11.18: Søknadsskjema sendes ut.
  • 31.12.18: Søknadsfrist.
  • 22.01.19: Tildeling til 8 prosjekter etter behandling av faggruppen og AU.
  • 2019: Kildestudier og eksperimenter. Felles seminar på nettverkssamlingen på høsten.
  • 2020: Avslutte praktiske arbeid og skriving. Felles seminar på nettverkssamlingen. Publisering.
  • 2021: Rapportering til Kulturrådet.

Kontakt: Nettsiden/ bloggen haarf.blog er viktigste kommunikasjonskanal underveis. Her finner du alt du trenger, slik som søknaden og budsjettet. Kontakt gjerne AU eller Terje Planke terje.planke@norskfolkemuseum.no 47474587 for mer informasjon.

Søknadsskjema HårF: Søknadsfrist er 31.12.2018, kl 1930.
Søknaden sendes til haarf@norskfolkemuseum.no.

Prosjektnavn:

Ansvarlig søker: Institusjon, kontaktperson, adresse, kontonummer, e-post og telefon.

Prosjektdeltagere: Navn på håndverker(e), og bygningsantikvar/ kulturhistoriker e.l. med e-post og telefon. Kort redegjørelse for relevant erfaring og CV for hver deltager.

Bygningen som skal undersøkes: Kort beskrivelse av objektets biografi inkl. etpar bilder.

Redegjørelse for eksisterende dokumentasjon av objektet.  Det er en stor fordel for prosjektet om det er publisert undersøkelser om objektet tidligere eller dokumentasjon i arkiv.

Tilstandsbeskrivelse: Tilstand i dag og hvilke inngrep som er planlagt. Hvordan kan bygningen studeres, og hvilke spor finnes for å forstå bygningens historie og tilvirkningsprosess bedre.

Kort beskrivelse av hvilke prosesser som skal undersøkes: Dette kan være materialkvalitet, tilvirkningsprosesser, lokal tradisjon, rekonstruksjon av arbeidsmønster, endringshistorie, forvaltningshistorie m.m). Formuler en problemstilling eller redegjør for hvorfor dette er viktig å gå nærmere inn på.

%d bloggere liker dette: